Skip to content
RSL » Hulp » Over RSL Almere » Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen de verkeersschool en de leerling, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts-) handelingen van verkeersschool met, voor of jegens de leerling. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, blijven zij van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 – Verplichtingen verkeersschool

De verkeersschool is verplicht er zorg voor te dragen:

2.1. De praktijkles wordt gegeven door een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM).

2.2. Dat de leerling zo veel mogelijk rijles krijgt van dezelfde instructeur. Het kan om goede redenen voorkomen dat een andere instructeur wordt ingezet.

2.3. Dat een examen binnen twee weken (nadat de leerling dat heeft aangevraagd bij de verkeersschool en betaald is door de verkeersschool bij het CBR) is aangevraagd. (uiteraard pas na het behalen van het proefexamen).

2.4. Dat de verkeersschool de aanvraag voor een examen (incl. bijlagen) verstuurt en de van toepassing zijnde kosten voldoet aan het exameninstituut.

2.5. Dat de leerling het rijexamen aflegt met hetzelfde voertuig waarin deze rijles heeft gehad, dan wel tenminste eenzelfde of gelijkwaardig voertuig.

2.6. Dat de tijd van de rijles ook volledig als zodanig zal worden benut (tanken en toiletbezoek buiten beschouwing gelaten, mits deze buiten proportioneel zijn).

2.7. Dat er een gedegen verzekering is afgesloten tegen aansprakelijkheid van de verkeersschool jegens de leerling. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat deze verzekering uitkeert.

2.8. Dat de leerling tijdig op de hoogte wordt gesteld en er een nieuwe afspraak wordt gemaakt als lessen niet door kunnen gaan ten gevolge van ziekte van de instructeur, een ongeval of weers- en/of verkeersomstandigheden (privezaken tellen hier ook mee). De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

2.9. De leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;

2.10. De leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de verkeersschool hiervan melding moet maken.

Artikel 3 – Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

3.1. Er voor te zorgen, dat deze tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Is de leerling iets te laat, zal de instructeur altijd maximaal 10 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Komt de leerling niet opdagen zonder tijdige afzegging, dan heeft de verkeersschool het recht om die rijles toch in rekening te brengen;

3.2. Tijdig af te zeggen en/of een rijles te verschuiven door ziekte of andere redenen. Het afmelden van een afspraak dient echter wel minimaal 72 uur voor de afspraak te geschieden. Zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 72 uur. Afzeggen en verschuiven van een rijles kan alleen tijdens kantooruren. Dit kan zowel via whatsapp / mail / sms of telefonisch. De leerling dient zich er van te verzekeren dat het bericht is aangekomen. Bij niet tijdig afmelden van een afspraak heeft de verkeersschool het recht om de volledige les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd;

3.3. Een te laat afgezegde rijles wordt niet bij in rekening gebracht als de leerling een dringende reden heeft, waardoor redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat deze de rijles betaalt. Dit is niet snel het geval. Een dringende reden is bijvoorbeeld als er een overledene is in de naaste familie (t/m 2e graad) en de begrafenis moet nog plaatsvinden of als de leerling met spoed is opgenomen in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld ziekte, overwerk, college/school, vakantie of ziekenhuisopname waarbij de leerling van tevoren weet dat deze opgenomen wordt;

3.4. Goed naar de instructeur te luisteren en alle gegeven aanwijzingen goed op te volgen. De instructeur is immers deskundig op zijn vakgebied;

3.5. Het overeengekomen lesschema af te maken en niet voortijds te proberen het examen al af te leggen, zonder dat alle examenonderdelen voldoende zijn voorbereid;

3.6. Bij het rijexamen een geldig theoriecertificaat en een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen;

3.7. Na het boeken van een TTT (Tussentijdse Toets) of een praktijkexamen wekelijks rijlessen te blijven volgen. Op het moment van aanvragen heeft de leerling veelal nog voorbereiding nodig om met succes een examen af te leggen. Kan de leerling de rijlessen niet volgen dan behoud de verkeersschool zich het recht voor om een examen / TTT af te zeggen. De kosten voor een nieuw examen zijn in dat geval voor de leerling;

3.8. Het proefexamen van de verkeersschool zelf met een minimum van 7,5 punten af te leggen alvorens het praktijkexamen te mogen doen. Onder deze score zal er geen praktijkexamen worden aangevraagd;

3.9. Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de verkeersschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;

3.10. Zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen. De verkeersschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel;

3.11. Te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, dan is deze aansprakelijk voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes of schades en kan de verkeersschool niet aansprakelijk worden gesteld.

3.12. Indien er lessen gevolgd worden volgens het  “two to drive” principe (leerling is jonger dan 18 jr.) of de leerling staat onder curatele, dan dient de leerling een schriftelijke toestemming van de ouders respectievelijk de curator  te overhandigen voor het sluiten van de lesovereenkomst met de verkeersschool.

Artikel 4 – Lesduur

De minimale duur van een les is 1,5 uur, dit i.v.m. de afstanden binnen het lesgebied.

Artikel 5 – Betaling van lessen en examens

5.1. Betaling aan verkeersschool zal bij voorkeur geschieden per digitale overboeking. Contante betaling is na overleg met verkeersschool eventueel ook mogelijk maar is een uitzondering.

5.2. Betaling dient te geschieden voor aanvang van de rijles, tenzij partijen anderszins zijn overeengekomen.

5.3. De leerling is, wanneer deze enig bedrag niet tijdig voldoet, in verzuim. Deze leerling is, vanaf het moment dat deze in verzuim is, buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente zijn gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien de consument na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning, waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd, alsnog het verschuldigde heeft voldaan.

5.4. Indien de verkeersschool de leerling in rechte moet betrekken om nakoming van de overeenkomst af te dwingen, is de leerling gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te betalen indien de verkeersschool geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

5.5. De verkeersschool mag een vergoeding van de leerling vragen voor administratiekosten en andere kosten die gemaakt worden voor examen- inschrijving van de leerling (€25,- 2017).

5.6. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. na 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur.

5.7. De leerling dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de verkeersschool na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de leerling de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de verkeersschool gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de leerling in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de leerling worden afgeweken.

5.8. Reeds betaalde pakketgelden worden niet terug betaald tenzij de leerling met succes het praktijkexamen heeft afgelegd. Extra gekochte rij-uren/strippenkaarten worden, voor zover niet gebruikt, terugbetaald op basis van het gangbare uurtarief geldend op het moment van de genoten rijlessen.

5.9. Pakketgelden of lesgelden zijn niet overdraagbaar aan derden, bijvoorbeeld een andere verkeersschool of andere leerlingen.

5.10. De verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden.

5.11. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkeersschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De verkeersschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 6 – Rij(her)examens

6.1. De verkeersschool gaat er van uit, dat de leerling bij de examenaanvraag samen met de instructeur alle benodigde papieren heeft ondertekend en ingeleverd en dat het examen ook is betaald.

6.2. De rijles voor aanvang van het examen of TTT is geen onderdeel van het pakketexamen of de TTT.

6.3. Indien het examen niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat verschijnt en dit niet te wijten is aan de verkeersschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de leerling.

6.4. Indien het examen niet doorgaat omdat de leerling niet de rijlessen heeft gevolgd zoals in artikel 3.7 aangegeven, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw examen eveneens voor rekening van de leerling.

6.5. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan de verkeersschool is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de verkeersschool.

6.6. De verkeersschool kan niet garanderen dat de leerling binnen het gekozen lespakket zal gaan slagen, maar zal zich wel inspannen om het mogelijk te maken. De leerling heeft hier ook zijn of haar eigen verantwoordelijkheden.

Artikel 7 – Annulering van examens

7.1. Als het CBR, de CCV of het BNOR het examen niet laten doorgaan wegens slechte weersomstandigheden, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De verkeersschool heeft dan wel het recht om de leerling het lesgeld van eventuele tussenliggende lessen tot het opnieuw geplande examen in rekening te brengen.

7.2. De verkeersschool heeft bij annulering de volgende procedure:

In twee specifieke gevallen krijgt de leerling op diens verzoek van de verkeersschool een nieuw examen, plus drie rijlessen van een uur, zonder iets hiervoor te hoeven betalen:

– als het lesvoertuig door ( bijvoorbeeld door onverwacht defect ) niet tijdens het examen kan worden gebruikt en er is ook geen ander lesvoertuig van hetzelfde of van een gelijksoortig type voorhanden;

– als de examinator het lesvoertuig afkeurt, omdat er iets niet in orde is en er is ook geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of van een gelijksoortig type aanwezig.

Artikel 8 A – Herroepingsrecht bij lesovereenkomst op afstand

8.1. De lesovereenkomst voor een lespakket gaat in op het moment dat de eerste betaling voor dat lespakket door de leerling gedaan is.

8.2. De leerling heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de lesovereenkomst te herroepen indien deze via de website is afgesloten. Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de lesovereenkomst is aangegaan.  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de leerling de verkeersschool via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. De leerling kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.3. Als de leerling de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die deze tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de verkeersschool op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van de verkeersschool terug. De verkeersschool betaalt de leerling terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de leerling uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De genoten uren worden in rekening gebracht volgens het gangbare uurtarrief, het restant wordt uitbetaald.

8.4. Als er voor de herroeping reeds lesuren gereden zijn of er andere diensten reeds door de leerling genoten zijn, worden deze niet terugbetaald. In dat geval worden de gereden uren of verrichtte diensten berekend tegen het normale (uur)tarief dat gegolden heeft ten tijde van het aangaan van de lesovereenkomst. Een en ander kan dan ook betekenen dat dan een hoger tarief betaald dient te worden dan volgens het lespakket zou hebben gegolden.

Artikel 8 B – Beëindiging lesovereenkomst

8.5. Heb je een vast aantal lessen of een vaste lesperiode (bijvoorbeeld een pakketopleiding) afgesproken dan geldt voor beëindigen van de les overeenkomst hetgeen bepaald is in artikel 5.8 en wordt het reeds betaalde lesgeld niet gerestitueerd. Dit ontslaat je ook niet van de betaalverplichting over het deel van het pakket dat nog niet is voldaan als de betaling van het pakket bij stoppen nog niet in zijn geheel is voldaan. De resterende lesuren waar je bij stoppen nog recht op hebt evenals een TTT en examen blijven gedurende 1 jaar (beginnend na de eerst genoten rijles) voor jou gereserveerd staan. Na 1 jaar vervalt je aanspraak op deze tegoeden. Tegoeden zijn nimmer overdraagbaar aan derden zonder schriftelijk toestemming van de verkeersschool.

8.6. Bij beëindiging van de les overeenkomst heeft de leerling geen recht op restitutie van aan de verkeersschool betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR, de CCV of het BNOR vastgestelde tarief.

8.7. De verkeersschool kan de les overeenkomst beëindigen als er sprake is van een dusdanig dringende redenen, dat van de verkeersschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, zonder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor de verkeersschool nog niet heeft gepresteerd. Bij onenigheid tussen instructeur en leerling kijkt de rijschool naar de mogelijkheid voor een andere instructeur mocht deze beschikbaar zijn. Soms kan hier enige tijd overheen gaan ivm beschikbaarheid van de instructeur, de leerling dient hier geduld voor op te brengen.

Artikel 9 – geschillen en toepasselijk recht

9.1. In het geval van een geschil is bij uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank van het arrondissement waarin de verkeersschool gevestigd is en/of zaak doet, voor zover het een geschil betreft dat tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank behoort.

9.2. Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht. Dit beding vormt een schriftelijke overeenkomst in de zin van artikel 17 van het EEG Executieverdrag van 27 september 1968.

9.3. Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, evenals op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1. De verkeersschool vrijwaart de leerling niet voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling (bijv. snelheidsovertredingen), alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

10.2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de verkeersschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

10.3. Als er, ondanks ingrijpen van de instructeur, een aanrijding plaatsvindt door opzet of misgedrag van de leerling, dan kan deze leerling hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

10.4. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol en/of enig ander middel die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was zal deze aansprakelijk worden gesteld.

10.5. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid beïnvloedt wordt. Niet in acht nemen van dit verbod kan bij een aanrijding tot aansprakelijk leiden. Neem altijd contact met de verkeersschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld in het kader van de lesovereenkomst worden door de verkeersschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan de verkeersschool de overeenkomst uitvoeren, de leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, deze tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door leerling bij verkeersschool aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 12 – Overige bepalingen

Aanvullende afspraken:

12.1. Als de leerling een opleiding volgt, bijvoorbeeld in de vorm een pakketopleiding, of een motoropleiding dan mag de verkeersschool aanvullende afspraken met deze maken. Deze afspraken gelden dan samen met de afspraken in de lesovereenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden ).

  1. 2. De extra afspraken die de verkeersschool hanteert, worden schriftelijk vastgelegd.

Almere,

Rijschool Motorsensation

Bel ons direct